Stanovy Sdružení

Stanovy Sdružení Pueri gaudentes Praha vydané podle § 6 zákona č. 83/90 ve znění pozdějších dodatků a doplňků takto:

Čl. 1 Název sdružení
Sdružení nese název: Sdružení Pueri gaudentes Praha.

Čl. 2 Sídlo
Sídlem sdružení je: Praha 7, Šimáčkova 16.

Čl. 3 Cíl činnosti
Cílem sdružení je přispívat všemi prostředky, včetně materiálních, k rozvoji činnosti všech složek pěveckého sboru Pueri gaudentes.

Čl. 4 Orgány sdružení
a) Nejvyšším orgánem sdružení je shromáždění členů. Shromáždění členů se koná nejméně 1x ročně na základě svolání výboru. Shromáždění volí výbor sdružení. Shromáždění je oprávněno rozhodovat o všech otázkách, které si k rozhodnutí vyhradí. Shromáždění členů zejména schvaluje výsledky ročního hospodaření sdružení.

b) Výbor je volen shromážděním členů ze členů sdružení. Výbor je nejméně tříčlenný a je volen na dobu 2 let. V čele výboru stojí předseda. Předseda zastupuje sdružení navenek a je oprávněn jednat jménem sdružení ve všech věcech. V době nepřítomnosti, příp. zaneprázdnění zastupuje předsedu sdružení místopředseda. Předseda sdružení nebo místopředseda podepisují písemnosti sdružení tak, že k napsanému nebo vytištěnému názoru sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce. Člen výboru - pokladník vede účetní evidenci v souladu s obecně závaznými právními předpisy a evidenci členů.
Orgány sdružení jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů těchto orgánů a hlasuje-li pro rozhodnutí nadpoloviční většina přítomných.
Členem sdružení se může stát každá osoba, která souhlasí s cíli sdružení, zejména pak členové pěveckého sboru, jejich rodiče, příznivci a přátelé. Členství vzniká schválením výborem na základě písemné přihlášky.
Výbor sdružení může rozhodnout o jiné dělbě činností mezi členy výboru. O rozhodnutí musí být pořízen zápis.

Čl. 5 Zásady hospodaření
Příjmy sdružení tvoří příspěvky členů, dary, výnosy z pořádaných akcí apod. Získané příjmy je sdružení oprávněno použít výhradně na plnění cílů sdružení. Sdružení vede účetnictví a podává daňová přiznání na základě obecně závazných právních předpisů. O nakládání s prostředky sdružení rozhoduje výbor.

Čl. 6 Práva a povinnosti členů
Každý člen sdružení je oprávněn a povinen účastnit se jednání orgánů, jehož je členem, má právo hlasovat, podávat návrhy a podněty a dále zúčastňovat se akcí, které sdružení pořádá. Člen sdružení je povinen podřídit se rozhodnutí orgánů sdružení.

Čl. 7 Zánik členství
Poruší-li člen povinnosti stanovené ve stanovách, příp. poškozuje-li svým chováním dobré jméno sdružení, nebo dopouští-li se jednání, které je v rozporu se zájmy sdružení, může být vyloučen, a to na základě rozhodnutí výboru.

Čl. 8 Zánik sdružení
Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným sdružením, příp. rozhodnutím ministerstva o rozpuštění sdružení.

V Praze dne 1.12.1997
Věra Útratová
RNDr. Jiří Míček
Mgr. Jiří Turek

Registrace stanov provedena 11.12.1997
 
 


Úvod | Aktuality | Sbor | Fotogalerie | Archiv | Spolek Pueri gaudentes | Kontakt

Pueri 1 | Pueri 2 | Pueri 3 | Koncertní sbor | Muži | Vedení sboru | Vystoupení | Historie | Pro rodiče | Repertoár | Nahrávky | Napsali o nás | Vox